Kännåsen/Önsjöns Ekonomiska Fiberförening

Verksamhetsberättelse år 2015/2016


Senaste årsmöte hölls 20 maj 2015. Där presenterades BYNETS kalkyl och föreningens budget för ett fibernätsbygge. Beslut togs att en maximal kostnad av 16 000kr tillåts av medlemmarna. Om det överstigs ska ett nytt möte hållas. Det beslutades också att föreningen jobbar vidare med ett icke bidragsfinansierat nät där Telia ska vara kommunikationsoperatör. Flertalet andra beslut sköts upp till senare då mer information efterfrågades.

Extra Föreningsmöte hölls den 15 juni 2015 och efter ytterligare information från bl.a. Telia beslutades att välja en kollektiv anslutning av typen ”triple play”. Beslut togs också att halvera priset för den andra och tredje anslutningen för fastighetsägare.

Den 29 juni påbörjades bygget av nätet! BYNET levererar material och David Vykander (Mikael RingAB) gräver. Alla styrelsemedlemmars lägger väldigt många timmar på beställningar, frakt, problemlösning, fixa tillstånd försäkringar mm och står även med och gräver i många fall. 64 anslutningar byggs.

Ett extra konstituerande möte hölls den 8 juli för att välja in Mikael Karlsson som kassör. Då öppnades även ett konto för att hålla ett lån från Telia Finans. Mikael sattes att sköta faktureringar även i framtiden mot en liten ej ännu bestämd summa som läggs på kvartalsfakturorna.

Ytterligare ett Föreningsmöte hålls den 24 augusti när all kanalisation är färdiggrävd. Nu delades alla fastighetsboxar ut till medlemmarna och de monterar själva dessa. Teliabutiken deltog i mötet och berättar om hårdvaran som ingår i paketet

Torsdag den 27 augusti anordnas en arbetskväll för bla återställning efter grävningen. Ingen utöver styrelsen kommer.

Under oktober lägger styrelsen mycket tid på att granska avtalet med Telia. Den 25 oktober signerades avtalet. 54 av 64 anslutningar ska aktiveras.

26 oktober startar inblåsningen av fiberkablarna i slangarna. Krokoms Telekom utför. Fram till jul pågår blåsning, svetsning, lite handgrävning och montering av teknisk utrustning i boden vid järnvägen. Allt börjar kopplas ihop. Den 18 januari mäts alla anslutningar från boden till hus med mkt gott resultat. Utmärkt kvalité på svetsar och fiber!

Föreningen övertar driften av teknikboden från kommunen och nya el- och markavtal upprättas.

Den 24 januari kan vi göra en avstämning av byggkostnader mot budget och då är vi 20 000kr under budget.

I februari får vi all utrustning till hushållen. Tv-boxar, Routrar och switchar. Den 4 feb ordnas första utdelningskvällen. Samma kväll kan man för första gången använda fibern!

Under mars månad jobbar vi med dokumentationen av nätet inför en försäljning. Vi godkände en offert från Eltel för dokumentation.

Den 2 maj besiktas nätet av Föreningen, ByNet och Eltel. Några småsaker uppkommer men inget som behöver påverka försäljningen. Åtgärderna är tex, dränering av fiberbrunnar, montera slangskydd, och ändra några monteringar av fastighetsboxar.

Resultat: Vi har byggt ett väl fungerande nät, billigare än budget, billigare än på de flesta andra orter och rekordsnabbt!